ფარმაკოკინეტიკის ევოლუცია პედიატრიიდან გერიატრიამდე (გერიატრიული ფარმაკოკინეტიკა)

გიორგი გეგელაშვილი